PATVIRTINTA

                                                                                                          VšĮ Rokiškio rajono ligoninės  Direktoriaus 

                                                                                                                       2015 m. rugsėjo 15 d.  įsakymu Nr. V-68 

VAISTINIŲ PREPARATŲ REKLAMAVIMO VŠĮ ROKIŠKIO RAJONO LIGONINĖJE TVARKA

1. Vaistų reklamuotojų vizitai į VšĮ Rokiškio rajono ligoninę yra nemokami, jeigu jų tikslas yra informacijos apie reklamuojamą vaistinį preparatą pateikimas reklaminiame renginyje ar asmeniškai susitinkant su konkrečiu sveikatos priežiūros specialistu, turinčiu teisę skirti vaistinius preparatus (VP) bei medicinos pagalbos priemones (MPP).

2. Vaistų reklamuotojo vizitas gydytojo darbo laiku, skirtu pacientams priimti, yra draudžiamas.

3. Vaistų reklamuotojų vizitai (asmeninis susitikimas su konkrečiu sveikatos priežiūros specialistu ar renginys) turi būti iš anksto suplanuoti ir užregistruoti ne vėliau kaip 3 dienos iki planuojamo vizito pradžios. Reklamuotojai turi raštu ar elektroniniu paštu registruotis tam skirtame žurnale, esančiame pas sekretorę, nurodydami vardą, pavardę, darbovietę. Telefono numerį, vizito datą, laiką ir tikslą (numatomus reklamuoti VP ar MPP), nurodant, ar tai asmeninis susitikimas, ar renginys. Jei siekiama asmeniškai susitikti su konkrečiu sveikatos priežiūros specialistu, žurnale nurodoma šio specialisto vardas ir pavardė, ir informuojamas specialistas. Apie planuojamą renginį vaistų reklamuotojas, apie asmeninį susitikimą – gydytojas informuoja direktoriaus pavaduotoją medicinos reikalams.

4. Asmeninis susitikimas su gydytoju gali trukti ne ilgiau 15 minučių.

5. Reklaminis renginys sveikatos specialistų grupei gali trukti ne ilgiau nei valandą.

6. Reklaminiams renginiams skirta patalpa – konsultacijų – diagnostikos skyriaus salė, esanti V.Lašo g.3.

7. Vizito metu gydytojui turi būti pateikiama kiekvieno reklamuojamo VP ar MPP charakteristikų santrauka arba užtikrinamas jos prieinamumas kitomis priemonėmis, informuojama apie VP ar MPP pakuotės maksimalią mažmeninę kainą ir priemoką kompensavimo atveju.

8. Skleidžiant vaistinių preparatų reklamą specialistams, draudžiama jiems duoti dovanas, įskaitant suvenyrus ir kitus daiktus, susijusius ar nesusijusius su specialisto vykdoma profesine veikla.

9. Pažeidus vaistinių preparatų reklamavimo tvarką direktoriaus pavaduotoja medicinos reikalams apie įvykį raštu praneša reklamuotojo darbovietės administracijai ir Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Pažeidimą padariusiam darbuotojui 6 mėnesius draudžiama organizuoti vizitus į VšĮ Rokiškio rajono ligoninę.

10. Gydytojas, pažeidęs šią Tvarką, svarstomas VšĮ Rokiškio rajono ligoninės Medicinos etikos komisijoje. Pakartotinai gydytojui pažeidus šią Tvarką, apie pažeidimą informuojama STT.

 ESPBI facebook mazas  Baneris nuorodos i gaires

Copyright 2016 VšĮ Rokiškio rajono ligoninė - Vaistinių preparatų reklamavimo tvarka.
Free Joomla Theme by Hostgator